Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

W północnej części gminy znajduje się Park Krajobrazowy "Stawki". Obecność wielu rzadkich gatunków roślin oraz ptaków czyni to miejsce niezwykłym.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Aktualności

XLIX sesja Rady Gminy w Przyrowie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XLIX sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 18 grudnia 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XLIX sesję Rady Gminy w Przyrowie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XLVI, XLVII nadzwyczajnej i XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 7. Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2023-2031 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny ścieków dopływających z terenu Gminy Przyrów na 2024 rok – referent kierownik GZK Mirosław Czarnecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przyrów nr XXVIII/186/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. z póź. zm. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w m. Przyrów
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2031 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2024 rok – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej
  2. Odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady
  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
  4. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
  5. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Przyrów – referent Sekretarz Dorota Wojciechowska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko” – referent Justyna Pelikan.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Przyrów – referent Justyna Pelikan.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 – referent Ewelina Wiśniewska.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników będących członkami Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Przyrów, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach – referent Tomasz Korgól.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy w Przyrowie oraz Planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyrowie na 2024 rok – referent Przewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący Komisji.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/285/2023 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 22 września w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Zarębice – referent Joanna Nowakowska.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – referent Kierownik GOPS Iwona Kremblewska.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – referent Kierownik GOPS Iwona Kremblewska.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyrów na lata 2023-2025” – referent Kierownik GOPS Iwona Kremblewska.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Aleksandrówce na realizację inwestycji p.n. „Prace konserwatorskie przy emporze organowej znajdującej się w kościele pw. św. Anny w Aleksandrówce, gmina Przyrów” – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 26. Komunikaty i wolne wnioski.
 27. Zakończenie obrad

07

GRU

2023

319

razy

czytano

26/405

przyrow.pl

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.