Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Szlak Orlich Gniazd, zabytki, „Niebieskie Źródła”, spływ kajakowy …, to wszystko sprawia, że gmina przyciąga stale wielu turystów.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Aktualności

XLI sesja Rady Gminy w Przyrowie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XLI sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm) Przewodniczący Rady Gminy  zwołuje w dniu 27 marca (poniedziałek) 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XLI sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XXXIX i XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 7. Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 8. Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy za II półrocze 2022 r. – referent Komendant Miejski PSP w Częstochowie.
 9. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy za II półrocze 2022 r. – referent Komendant Komisariatu Policji w Koniecpolu.
 10. Informacja Gminnego Zakładu  Komunalnego  na temat funkcjonowania Zakładu oraz realizacji zadania związanego z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Przyrów – referent Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego.
 11. Przyjęcie sprawozdań z pracy Rady oraz działalności stałych komisji Rady Gminy za 2022 rok – referenci: Przewodniczący Rady oraz Przewodniczący poszczególnych stałych komisji Rady Gminy.
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie za 2022 r. – referent Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2023-2035 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych – referent Justyna Pelikan.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – referent Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 – referent Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków – referent Joanna Nowakowska.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie – referent Ewelina Wiśniewska.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2023 rok” -  referent Anna Nowacka-Klusek.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności – referent Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Przyrów – referent Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków.
 24. Komunikaty i wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad.

17

MAR

2023

489

razy

czytano

155/425

przyrow.pl

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.