Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Osadnictwo w okolicach dzisiejszego Przyrowa zaczęło rozwijać się od XIII wieku.

Miasto i Gmina Przyrów
Energia i natura

Aktualności

UROCZYSTA SESJA RADY GMINY PRZYRÓW

Filtrowanie aktualności

data od

data do

UROCZYSTA SESJA RADY GMINY PRZYRÓW

W dniu 21 października 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się uroczysta XXXVII Sesja Rady Gminy Przyrów. Uroczysty charakter sesji wynikał z faktu, że po raz pierwszy Wójt Gminy Przyrów Robert Nowak wręczył wyróżnienia p.n.: „Przyjaciel Gminy Przyrów” za osiągnięcia i zasługi dla Gminy Przyrów, jako formę podziękowania i nagrody za pomoc i działalność na rzecz promocji i rozwoju Gminy Przyrów.

Medal „Przyjaciela Gminy” wraz z Aktem Nadania otrzymali:

 • Ks. Kan. Antoni Kaczmarek – jako wyraz uznania za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Gminy Przyrów poprzez promocję Gminy i utrwalanie jej historii;
 • Pan Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – jako wyraz uznania za szczególne osiągnięcia i zasługi dla rozwoju Gminy Przyrów;
 • Pan Ryszard Majer – Senator Rzeczypospolitej Polskiej – jako wyraz uznania za szczególne osiągnięcia i zasługi dla rozwoju Gminy Przyrów;
 • Pan Krzysztof Smela – Starosta Powiatu Częstochowskiego – jako wyraz uznania za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Gminy Przyrów w dziedzinie wspierania działalności samorządowej;
 • Pan bryg. Marek Radosz – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – jako wyraz uznania za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Gminy Przyrów w dziedzinie wspierania działalności samorządowej;
 • Firma „KABEX” MiK Bogunia Sp.j. – jako wyraz uznania za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Gminy Przyrów w dziedzinie wspierania działalności społecznej;
 • Firma P.P.H.U. „GÓRSKI” s.c. – jako wyraz uznania za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Gminy Przyrów w dziedzinie wspierania działalności społecznej.

Podczas uroczystej sesji miało miejsce również bardzo ważne wydarzenie –  Rada Gminy Przyrów przyjęła Uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do nadania miejscowości Przyrów statusu miasta oraz Uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przyrów w sprawie nadania miejscowości Przyrów statusu miasta.

Obchodzony w 2019 roku Jubileusz 650 – lecia lokacji miasta Przyrowa przez Króla Kazimierza Wielkiego, historia Przyrowa, jak również dokonujące się w tej miejscowości na przełomie lat pozytywne przeobrażenia i zmiany, stały się powodem licznych refleksji dotyczących odzyskania praw miejskich dla miejscowości Przyrów.

Historię swojego powstania miasto Przyrów zawdzięcza Królowi Kazimierzowi Wielkiemu, który w dniu 15 marca 1369 roku, na zamku w Olsztynie, wydał Jakubowi Rechickiemu z Nagłowic przywilej lokacyjny miasta Przyrowa. Tak oto Przyrów stał się miastem i był nim przez 501 lat. Okres swej świetności jako miasta Przyrów przeżywał w XV, XVI i pierwszej połowie XVII w., kiedy to nastąpił znaczny jego rozwój i wzrost liczby mieszkańców. Gwałtowny upadek miasta natomiast miał miejsce w latach 1655 – 1660 w wyniku najazdu szwedzkiego.

Prawa miejskie Przyrów utracił po upadku powstania styczniowego.  Dekretem cara Rosji Aleksandra II z dnia 13 lipca 1869 roku, małe miasta w Królestwie Polskim zostały pozbawione praw miejskich, przemianowane w osady i przydzielone do przyległych gmin wiejskich.  Postanowienie  o degradacji 16 miast w guberni piotrkowskiej, w tym miasta Przyrowa, wydane zostało 01 kwietnia 1870 roku, a weszło w życie 31 maja 1870 r. W ten sposób, założone przez Króla Kazimierza Wielkiego, miasto Przyrów zostało ukarane i upokorzone za udział jego mieszkańców w powstaniu.

Zachowane do dnia dzisiejszego: Przywilej lokacyjny miasta Przyrowa w tłumaczeniu z łaciny na język polski, pieczęć miasta Przyrowa z 1783 roku, mapa miasta Przyrowa z 1826 roku oraz bogata historia i szacunek do przodków są najlepszą motywacją do tego, by zainicjować działania i przywrócić miejscowości Przyrów utracone ponad 150 lat temu prawa miejskie.

Przyjęta przez Radę Gminy Przyrów Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do nadania miejscowości Przyrów statusu miasta, to początek tego procesu.

Po wejściu w życie Uchwały Rady Gminy Przyrów w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przyrów w sprawie nadania miejscowości Przyrów statusu miasta, Wójt Gminy Zarządzeniem określi i poda do publicznej wiadomości termin przeprowadzenia konsultacji. Będą one polegały na zasięgnięciu opinii mieszkańców Gminy Przyrów wyrażonej poprzez oddanie głosu: poparcia, przeciwnego lub wstrzymującego się w odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za nadaniem miejscowości Przyrów statusu miasta?” oraz ewentualnym zaprezentowaniu dodatkowych opinii lub propozycji w rubryce „Uwagi”.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej, przy wykorzystaniu formularza ankiety. Podczas trwania konsultacji zostanie przeprowadzona akcja informacyjna na temat.

Aby wyjaśnić Państwu wątpliwości oraz wskazać korzyści, jakie Gmina Przyrów może nabyć po uzyskaniu przez Przyrów statusu miasta, poniżej opublikowane zostały odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości wymagające wyjaśnienia mieszkańcom w zakresie nadania statusu miasta miejscowości Przyrów.

Najczęściej zadawane pytania i wątpliwości wymagające wyjaśnienia mieszkańcom w zakresie nadania statusu miasta miejscowości Przyrów

 1. Czy Gmina Przyrów zmieni status z gminy wiejskiej na miejską?
  Nie stanie się tak, gdyż wniosek o nadanie statusu miasta dotyczy miejscowości Przyrów, a nie całej gminy. Pozostałe sołectwa nie zmieniają statusu wsi. Docelowo gmina Przyrów będzie gminą miejsko-wiejską.
 2. Co z sołectwami i sołtysami?
  Po uzyskaniu statusu miasta przez Przyrów, nadal będą funkcjonowały sołectwa utworzone w gminie Przyrówi nieodłącznie z nimi związani sołtysi.
 3. Czy wzrosną podatki i opłaty?
  1. podatek od nieruchomości?
   Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez radę gminy (z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów) i są one identyczne zarówno dla miast, jak i wsi; nie ma zatem podstaw prawnych do ich zwiększenia w przypadku zmiany statusu gminyz wiejskiej na wiejsko – miejską.
  2. podatek rolny?
   Zasady ustalania podatku rolnego pozostają niezmienne; opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są położone na terenie miasta czy wsi; stawka podatku rolnego uchwalana jest przez radę gminy na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 miesięcy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za dany rok podatkowy.
  3. opłata targowa i miejscowa?
   Opłaty te są uchwalane przez Radę Gminy i nie są uzależnione od statusu miejscowości, na terenie której ich pobór jest ustanowiony.
 4. Czy wzrosną opłaty za wodę?
  Wysokość opłaty za wodę i kanalizację jest ustalana zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i nie zależy od terenu miasta czy gmin wiejskich.
 5. Czy wzrosną opłaty za śmieci?
  Opłata za gospodarowanie odpadami jest zależna od kosztów ponoszonych na rzecz firmy, która świadczy gminie usługi odbioru i gospodarowania odpadami oraz ilości mieszkańców zaewidencjonowanych w systemie gospodarki odpadami. Zmiana statusu miejscowości nie ma żadnego wpływu na wysokość tej opłaty.
 6. Czy zmienią się stawki za dzierżawę terenów gminnych?
  Wysokość stawek za dzierżawę terenów gminnych nie ulegnie zmianie.
 7. Czy nastąpi automatyczne odrolnienie i odlesienie gruntów?
  Aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub leśnej niezbędne jest złożenie wniosku do odpowiedniego organu.
 8. Czy dla mieszkańców miasta zostaną zlikwidowane dopłaty rolnicze?
  Rolnik ma prawo otrzymania dopłat bez względu na położenie gospodarstwa.
 9. Czy na terenie miejskim będzie zakaz hodowli zwierząt?
  Nie ma takiego zakazu.
 10. Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie?
  Dodatek wiejski na podstawie Karty  nauczyciela należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tyś. mieszkańców.
 11. Czy zmienią się zasady ustalania stypendiów dla dzieci i młodzieży?
  Nie zmienią się zasady ustalania stypendiów. Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania.
 12. Czy zmienią się zasady ustalania subwencji oświatowej?
  Zasady ustalania subwencji oświatowej również nie ulegną zmianie.
 13. Jaki będzie dostęp do środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej?
  W przypadku uzyskania przez Przyrów statusu miasta zwiększy się możliwość ubiegania o środki zewnętrzne, przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi, jak i miasta. Przyrów jako miasto zachowa także wszystkie prawa gminy wiejskiej.
 14. Czy zmieni się liczba radnych gminy?
  Liczba radnych zależy od liczby mieszkańców w gminie.  W gminach do 20 tyś. mieszkańców rada składa się z 15 radnych.
 15. Czy w przypadku uzyskania statusu miasta będą potrzebne nowe wybory radnych i burmistrza?
  W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy.
 16. Czy po uzyskaniu statusu miasta wzrośnie wynagrodzenie wójta?
  Wynagrodzenie burmistrza, tak samo jak wynagrodzenie wójta, ustala rada gminy/miasta wg stawki ustawowej dla gminy do 15 tyś. mieszkańców.
 17. Czy zwiększy się liczba urzędników i ich wynagrodzenie?
  Zmiana statusu miejscowości nie wpłynie na stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy, nie ma takiej potrzeby, gdyż nie zmieni się ilość zadań do wykonania.
 18. Czy zmieni się kod pocztowy?
  Zmiana statusu miejscowości nie spowoduje zmiany kodu pocztowego.
 19. Czy będzie potrzeba wymiany dowodów osobistych?
  Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu osobistego. Nie będzie również konieczności wymiany dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz prawa jazdy.
 20. Czy gmina poniesie wysokie koszty w związku ze zmianą?
  Będą to jedynie koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy oraz gminnych  jednostkach organizacyjnych.
 21. Kto może brać udział w konsultacjach?
  W konsultacjach w sprawie nadania miejscowości Przyrów statusu miasta mogą wziąć udział mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 13 rok życia, bez względu na posiadane obywatelstwo i prawa wyborcze.

26

PAŹ

2022

1188

razy

czytano

281/483

przyrow.pl

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Wójt Gminy wręcza Medal „Przyjaciela Gminy” Ks. Kan. Antoniemu Kaczmarek.

: Wójt Gminy wręcza Medal „Przyjaciela Gminy” Ks. Kan. Antoniemu Kaczmarek.

Od lewej: Pani Maria Stępień - Przewodnicząca Rady Gminy w Przyrowie, bryg. Marek Radosz - Komendant Miejski PSP w Częstochowie, Pan Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów.

: Od lewej: Pani Maria Stępień - Przewodnicząca Rady Gminy w Przyrowie, bryg. Marek Radosz - Komendant Miejski PSP w Częstochowie, Pan Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów.

Od lewej: Pani Maria Stępień - Przewodnicząca Rady Gminy w Przyrowie, Pan Krzysztof Smela – Starosta Powiatu Częstochowskiego, Pan Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów.

: Od lewej: Pani Maria Stępień - Przewodnicząca Rady Gminy w Przyrowie, Pan Krzysztof Smela – Starosta Powiatu Częstochowskiego, Pan Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów.

Od lewej: Pani Maria Stępień - Przewodnicząca Rady Gminy w Przyrowie, Pan Ryszard Majer – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów.

: Od lewej: Pani Maria Stępień - Przewodnicząca Rady Gminy w Przyrowie, Pan Ryszard Majer – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów.

Od lewej: Pani Maria Stępień - Przewodnicząca Rady Gminy w Przyrowie, Pan Stanisław Górski - Firma P.P.H.U. GÓRSKI, Pan Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów.

: Od lewej: Pani Maria Stępień - Przewodnicząca Rady Gminy w Przyrowie, Pan Stanisław Górski - Firma P.P.H.U. GÓRSKI, Pan Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów.

Pan Szymon Giżyński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł na Sejm RP.

: Pan Szymon Giżyński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł na Sejm RP.

Od lewej: Pani Maria Stępień - Przewodnicząca Rady Gminy w Przyrowie, Pani Grażyna Matyszczak - Dyrektor Biura Posła Szymona Giżyńskiego, Pan Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów.

: Od lewej: Pani Maria Stępień - Przewodnicząca Rady Gminy w Przyrowie, Pani Grażyna Matyszczak - Dyrektor Biura Posła Szymona Giżyńskiego, Pan Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów.

Od lewej: Pani Maria Stępień - Przewodnicząca Rady Gminy w Przyrowie, Państwo Maria i Kazimierz Bogunia - Firma KABEX, Pan Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów.

: Od lewej: Pani Maria Stępień - Przewodnicząca Rady Gminy w Przyrowie, Państwo Maria i Kazimierz Bogunia - Firma KABEX, Pan Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów.

Pieczęć miasta Przyrowa z 1783 roku.

: Pieczęć miasta Przyrowa z 1783 roku.

Przywilej lokacyjny miasta Przyrowa.

: Przywilej lokacyjny miasta Przyrowa.

Mapa miasta Przyrowa z 1826 roku.

: Mapa miasta Przyrowa z 1826 roku.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.