Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Osadnictwo w okolicach dzisiejszego Przyrowa zaczęło rozwijać się od XIII wieku.

Gmina Przyrów
Energia i natura

Aktualności

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba" ogłasza konkurs nr 1/2022/I

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba" ogłasza konkurs nr 1/2022/I

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba" ogłasza konkurs nr 1/2022/i  na operacje w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" W ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "RYBACTWO i MORZE" na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie 1.3.2 utrzymanie miejsc pracy w sektorze rybackim i poza nim oraz zdobywanie nowych umiejętności zawodowych.

Cel 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące    i aktywizacja, objętych Priorytetem IV. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, § 2 pkt. 2 -  Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Zakres tematyczny operacji:

 1. różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z   sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką lub
 2. podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury, lub
 3. wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez takie osoby doświadczeń i dobrych praktyk.

Termin i miejsce składania wniosków.

 31.03.2022r. - 15.04.2022 r. Biuro RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17 42-248 Przyrów, w godzinach : Poniedziałek, Środa, Czwartek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-16.00, Piątek 8.00-13.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia RLGD "Jurajska Ryba".

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (każdy egzemplarz wniosku powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze), oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. Wersja elektroniczna powinna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy i skany załączników.

Wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski przesłane pocztą nie będą rozpatrywane.

Forma wsparcia: Refundacja

Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267 z późn. zm.), jednak nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę.

Warunki udzielenia wsparcia

Operacja musi :

 1. być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia RLGD "Jurajska Ryba", tzn. z celem ogólnym 1: Innowacyjna, zrównoważona i konkurencyjna gospodarka rozwijająca się w oparciu o zasoby rybackie obszaru RLGD "Jurajska Ryba"; z celem szczegółowym 1.3: Przedsiębiorczy i mobilni pracownicy sektora rybołówstwa i akwakultury obszaru RLGD "Jurajska Ryba" oraz z przedsięwzięciem 1.3.2 : Utrzymanie miejsc pracy w sektorze rybackim oraz zdobywanie nowych umiejętności zawodowych związanych z sektorem akwakultury i rybołówstwa.
 2. realizować wskaźniki określone w LSR,
 3. spełnić warunki oceny wstępnej wniosków:
  • zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  • jest zgodna z Programem Operacyjnym „ Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
 4. spełniać inne warunki przyznania pomocy określone w przepisach prawa lub wytycznych dotyczących Priorytetu  4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020".
  • wsparcie działań w obszarze akwakultury, rybołówstwa, lokalnych strategii rozwoju, przetwórstwa i obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa i Zintegrowanej Polityki Morskiej przyczyniającej się do tworzenia długoterminowych zrównoważonych warunków środowiskowych niezbędnych do rozwoju gospodarczego i społecznego;
  • promowanie równouprawnienia mężczyzn i kobiet, niedyskryminację, gwarancję dostępności dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie zrównoważonego rozwoju.
  • Operacja nie została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie.

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia www.jurajskaryba.pl. W konkursie obowiązują Lokalne Kryteria Wyboru, zawarte w karcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 137

Minimalny poziom uzyskania punktów: nie mniej niż 40% wartości maksymalnej, tj. 55 pkt. (ocena nie przewiduje punktów ułamkowych).

Informacja o wymaganych dokumentach

 1. wniosek  o dofinansowanie na operacje w zakresie działania ” Realizacja lokalnych strategii rozwoju     kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. upoważnienie do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania – jeśli dotyczy.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku  o dofinansowanie na operacje w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych.

Limit środków dostępnych w naborze: 750 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

W ramach niniejszego konkursu maksymalna wartość dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca wynosi 150 000,00 zł.

Przy wyborze wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji należy zachować zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", które umieszczone zostały w zakładce: "Dokumenty konkursowe do pobrania".

Operację należy zrealizować oraz złożyć wniosek o płatność do dnia 31 marca 2023 roku.

Miejsce udostepnienia dokumentów

Wszystkie wymagane dokumenty są dostępne w biurze RLGD "Jurajska Ryba" ul. Rynek 17 42-248 Przyrów, oraz na naszej stronie internetowej: www.jurajskaryba.pl, w zakładce: "Dokumenty konkursowe do pobrania".

Planowane do osiągnięcia wskaźniki

 • wskaźnik produktu: liczba operacji pozwalających utrzymać dotychczasowe miejsca pracy,
 • wskaźnik rezultatu: liczba utrzymanych miejsc pracy.
Logotyp Program operacyjny Rybactwo i Morze
Logotyp Śląskie
Logotyp Rybacka Lokalna Grupa Działania Jurajska Ryba
Logotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Morski i Rybacki

18

MAR

2022

247

razy

czytano

260/361

przyrow.pl

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Logotyp stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Jurajska Ryba.

: Logotyp stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Jurajska Ryba.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.