Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Przyrów znajduje się na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, co czyni z niej idealne miejsce pod względem rekreacyjnym.

Gmina Przyrów
Energia i natura

Aktualności

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba" ogłasza konkurs nr 2/2022/I

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba" ogłasza konkurs nr 2/2022/I

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba" ogłasza konkurs nr 2/2022/I na operacje w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" W ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "RYBACTWO i MORZE" na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie 1.1.2 odpowiednie do potrzeb warunki bezpieczeństwa w sektorze rybackim.

Cel 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem IV. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze", § 2 pkt. 3 -  Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Zakres tematyczny operacji:

 1. wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu lub
 2. przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury, w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt, lub
 3. odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych, lub
 4. ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo,
 5. podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Termin i miejsce składania wniosków

 31.03.2022r. - 15.04.2022 r. Biuro RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17 42-248 Przyrów, w godzinach : Poniedziałek, Środa, Czwartek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-16.00, Piątek 8.00-14.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia RLGD "Jurajska Ryba".

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (każdy egzemplarz wniosku powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze), oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. Wersja elektroniczna powinna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy i skany załączników.

Wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski przesłane pocztą nie będą rozpatrywane.

Forma wsparcia: Refundacja

Warunki udzielenia wsparcia                                                                                   

Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

Operacja musi:

 1. być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia RLGD „Jurajska Ryba”, tzn. z celem ogólnym 1: Innowacyjna, zrównoważona i konkurencyjna gospodarka rozwijająca się w oparciu o zasoby rybackie obszaru RLGD "Jurajska Ryba"; z celem szczegółowym 1.1: Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura podmiotów sektora rybackiego; przedsięwzięcie: 1.1.2: Odpowiednie do potrzeb warunki bezpieczeństwa w sektorze rybackim;
 2. realizować wskaźniki określone w LSR,
 3. spełnić warunki oceny wstępnej wniosków:
  • zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników
  • jest zgodna z Programem Operacyjnym „ Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
 4. spełniać inne warunki przyznania pomocy określone w przepisach prawa lub wytycznych dotyczących Priorytetu  4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020".
  • wsparcie działań w obszarze akwakultury, rybołówstwa, lokalnych strategii rozwoju, przetwórstwa i obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa i Zintegrowanej Polityki Morskiej przyczyniającej się do tworzenia długoterminowych zrównoważonych warunków środowiskowych niezbędnych do rozwoju gospodarczego i społecznego
  • promowanie równouprawnienia mężczyzn i kobiet, niedyskryminację, gwarancję dostępności dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie zrównoważonego rozwoju.
  • Operacja nie została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie.

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia www.jurajskaryba.pl. W konkursie obowiązują Lokalne Kryteria Wyboru, zawarte w karcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia : 137.

Minimalny poziom uzyskania punktów: nie mniej niż 40% wartości maksymalnej, tj. 55 pkt. (ocena nie przewiduje punktów ułamkowych).

Informacja o wymaganych dokumentach

 1. wniosek  o dofinansowanie na operacje w zakresie działania ” Realizacja lokalnych strategii rozwoju     kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. upoważnienie do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania – jeśli dotyczy.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku  o dofinansowanie na operacje w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych.

Limit środków dostępnych w naborze : 56 294,00 zł.

Przy wyborze wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji należy zachować zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", które umieszczone zostały w zakładce: "Dokumenty konkursowe do pobrania".

Informacje dodatkowe

Operacje należy zrealizować oraz złożyć wniosek o płatność do dnia 31 marca 2023 roku.

Miejsce udostępnienia dokumentów

Wszystkie wymagane dokumenty są dostępne w biurze RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17 42-248 Przyrów, oraz na naszej stronie internetowej: www.jurajskaryba.pl, w zakładce : "Dokumenty konkursowe do pobrania".

Planowane do osiągnięcia wskaźniki

 1. wskaźnik rezultatu: liczba przedstawicieli sektora rybackiego, którzy skorzystali w pierwszym roku po zakończeniu operacji z nowopowstałej infrastruktury w ujęciu lat 2016-2023;
 2. wskaźnik produktu: liczba obiektów, w których nastąpiła poprawa warunków pracy i/lub bezpieczeństwa
Logotyp Program operacyjny Rybactwo i Morze
Logotyp Śląskie
Logotyp Rybacka Lokalna Grupa Działania Jurajska Ryba
Logotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Morski i Rybacki

21

MAR

2022

390

razy

czytano

259/361

przyrow.pl

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Logotyp stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Jurajska Ryba.

: Logotyp stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Jurajska Ryba.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.