Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

W północnej części gminy znajduje się Park Krajobrazowy "Stawki". Obecność wielu rzadkich gatunków roślin oraz ptaków czyni to miejsce niezwykłym.

Gmina Przyrów
Energia i natura

Aktualności

XXXIV sesja Rady Gminy w Przyrowie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XXXIV sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) Przewodniczący Rady Gminy   zwołuje w dniu  28 czerwca (wtorek) 2022 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XXXIV sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu XXXII i XXXIII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 7. Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 8. Udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przyrów:
  1. przedstawienie raportu o stanie Gminy Przyrów za rok 2021 – referent Wójt Robert Nowak.
  2. debata nad raportem o stanie Gminy Przyrów za rok 2021 – zgodnie z wymogami określonymi  w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559);
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Przyrów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2021 rok – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2021 roku wraz z informacją o stanie mienia – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska;
  2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu – referent Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maria Wiśniewska;
  3. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu w 2021 roku – Przewodniczący komisji stałych;
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów – referent Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maria Wiśniewska;
  5. dyskusja;
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przyrów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przyrów na rok szkolny 2022/2023 – referent Sekretarz Dorota Wojciechowska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Przyrów na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji – referent Sekretarz Dorota Wojciechowska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przyrów – referent Sekretarz Dorota Wojciechowska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przyrów na lata 2022-2030" – referent Robert Deska.
 19. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok – referent Ewelina Wiśniewska.
 20. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyrów za 2021 r. – referent Ewelina Wiśniewska.
 21. Informacja z działalności instytucji kultury za 2021 rok – referent Dyrektor GCKiB Dariusz Grabowski.
 22. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej – referent kierownik GOPS w Przyrowie Iwona Kremblewska.
 23. Komunikaty i wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad.

15

CZE

2022

341

razy

czytano

233/384

przyrow.pl

Czy wiesz, że...

Galeria zdjęć

: Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

Rynek w Przyrowie (Fot. M. Skabek)

: Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

Teren rekreacyjny w Przyrowie (Fot. D. Kyć)

: Film promujący Gminę Przyrów

Film promujący Gminę Przyrów

: Zespół Szkół w Przyrowie

Zespół Szkół w Przyrowie

: Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

Kościół Świętego Mikołaja w Przyrowie

: Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Park krajobrazowy Stawki (Fot. M. Skabek)

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.