Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 115477

Budowa wiat wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania utworzenie lokalnego rynku zbytu produktów i usług w miejscowości Przyrów

W maju 2018 roku, Gmina Przyrów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, za pośrednictwem LGD- Stowarzyszenia ,,Partnerstwo Północnej Jury”, wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który to został rozpatrzony pozytywnie. W związku z powyższym w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Katowicach, pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Gminą Przyrów została zawarta umowa o przyznaniu pomocy, na operację pn: "Budowa wiat wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania utworzenie lokalnego rynku zbytu produktów i usług w miejscowości Przyrów".

Całkowita wartość operacji wg kosztorysu inwestorskiego wynosi: 281 482,65 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy w/w zadania.

Przyznana wartość dofinansowania:  95 422,00zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Celem operacji jest wielokierunkowy rozwój obszaru, poprzez rozwój rynków zbytu. Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie rozwijania rynków zbytu, produktów i usług lokalnych. W efekcie czego zwiększy się liczba wystawców i poszerzy możliwość zbytu produktów lokalnych oraz osób zainteresowanych ich zakupem.

W wyniku realizacji zadania, zostanie utworzony jeden lokalny rynek zbytu, który poszerzy możliwość zbytu produktów lokalnych, przez wystawców korzystających z rynku lokalnego.