Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 163683

Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz Uchwały Nr XVI/112/2020 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/125/2016 Rady Gminy Przyrów z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Woj. Śląskiego 2020 r. poz. 8247) Wójt Gminy Przyrów zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku, wynosi:

  • 21 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 54 złote - stawka opłaty podwyższonej, miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli mieszkańcy nie wypełniają  obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w kwocie 3 zł miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości.

Podstawę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów, obowiązującej na nieruchomościach zamieszkałych, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie:

  • do 31 marca każdego roku z dołu,
  • do 30 czerwca każdego roku z dołu,
  • do 30 września każdego roku z dołu,
  • do 31 grudnia każdego roku z dołu.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy określone powyżej.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać:

  • gotówką w kasie urzędu;
  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Przyrów: Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa Filia Przyrów Nr 46 8591 0007 6330  0926 0013 0096.