Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 119352

Informacja Wójta Gminy Przyrów o sprawozdaniach finansowych

Informujemy że na podstawie par 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakładce SPRAWOZDANIE FINANSOWE Biuletynu Informacji Publicznej zostały opublikowane sprawozdania finansowe Gminy Przyrów łączne jednostek: Urząd Gminy, GOPS w Przyrowie GZK w Przyrowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie, oraz sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy za 2018r.